Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over de cursus/workshop, dient u dit binnen 8 dagen na afloop van de cursus/workshop schriftelijk en nauwkeurig omschreven te melden. Na verloop van genoemde termijn vervalt het recht op reclame. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Binnen één week na ontvangst van uw klacht krijgt u een bevestiging van ontvangst. Uw klacht wordt binnen vier weken behandeld. Mocht voor de behandeling van de klacht meer tijd nodig zijn, dan wordt klager daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard. Indien de cursist na klachtafhandeling door de verantwoordelijke docent hier geen genoegen mee neemt, dan kan de cursist bij de accreditatieverlenende instelling, waaronder de VGCt, een klacht neerleggen. Het College van Beroep en de vertrouwenspersonen van deze Vereniging behandelen klachten optredend tussen (aanstaand) leden van de Vereniging (zie www.vgct.nl). Het oordeel van het CvB van de VGCt is bindend voor beide partijen. Eventuele consequenties worden na uitspraak binnen vier weken opgevolgd.