ALGEMENE VOORWAARDEN                                                                                      

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden cursussen en workshops waarvoor deelnemers zich individueel hebben ingeschreven.

Zij zijn tevens van toepassing op de groepsleertherapie die in samenwerking met Fieke Bosma wordt gegeven.

 

Inschrijven

  • Inschrijven kan door een inschrijvingsformulier te verzenden via deze website (cursussen en workshops) of zich aan te melden via m.schreurspsychotherapie@gmail 
  • Wie het inschrijfformulier invult en opstuurt, verbindt zich daarmee aan de algemene voorwaarden
  • Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u via mail een bevestiging en een factuur.
  • Deelnemers worden toegelaten op volgorde van binnenkomst van inschrijving, mits aan de betalingsvoorwaarden is voldaan (binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur).
  • Na betaling is uw plaats in cursus/workshop/groepsleertherapie definitief.
  • Na het insturen van het inschrijfformulier heeft u wettelijk recht op 14 dagen bedenktermijn.
  • Indien de cursus/workshop/groepsleertherapie vol is,  kan de deelnemer zich opgeven voor de wachtlijst. Wanneer plaatsen vrijkomen, wordt de eerste op de wachtlijst benaderd.

 

Betalen

U ontvangt via mail een factuur voor de cursus. Op verzoek kan de factuur per post worden verstuurd. Het in rekening gebrachte bedrag dient u binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. De deelnemer is verantwoordelijk voor tijdige betaling.  Eventuele kosten van herinnering of incasso worden openen 8 weken voor de cursusstart  de deelnemer verhaald.

Betaling dient uiterlijk 4 weken voor de  van de cursus binnen te zijn.

 

Annuleren

Annuleren van de cursus/worshop kan alleen schriftelijk via bovengenoemde mailadres. Annuleren van de groepsleertherapie via genoemde mailadressen. 

Na inschrijving is men een bedrag van 50,= euro aan administratiekosten verschuldigd, indien de deelname wordt geannuleerd voor de ontvangst van de factuur. 

Daarna bedragen de annuleringskosten :

- bij annulering binnen 8 weken voor de start van de cursus/workshop/groepsleertherapie         15 %  van de kosten

- hierna tot 6 weken voor de start van de cursus/workshop/groepsleertherapie                              50%  van de kosten

- van 6 weken tot 4 weken voor de start van de cursus/workshop/groepsleertherapie                    75%   van de kosten

- 4 weken voor de start van de cursus/workshop/groepsleertherapie                                                100%  van de kosten

Bij verhindering is een plaatsvervanger welkom, mits deze voldoet aan de vooropleidingseisen. In dat geval wordt alleen de 50 euro administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Bij annulering van een cursus en workshop kan door Marjan Schreurs, Praktijk voor Psychotherapie, bij hoge uitzondering besluiten om het nog verschuldigde bedrag te verminderen of kwijt te schelden. Dit kan alleen op grond van zwaarwegende redenen (ter beoordeling van Marjan Schreurs), die uitsluitend de cursist betreffen. Anderen dan de cursist kunnen aan een dergelijke vermindering of kwijtschelding geen enkel recht ontlenen. 

 

Bij onvoldoende deelnemers gaat de cursus/workshop/groepsleertherapie niet door. De ingeschreven deelnemers worden hier uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus/workshop/leertherapie op de hoogte gesteld.

Betaalde bedragen wordt dan binnen 14 dagen gerestitueerd. Er zal met de ingeschreven deelnemers worden overlegd over eventuele plaatsing in een volgende cursusgroep.

 

Gemiste cursusdagen en certificering : 

Om in aanmerking te komen voor een certificaat mag in een cursus van 8 dagen (50 uur) maximaal 1 dag gemist worden.  Bij de cursus van 4 dagen (25 uur) maximaal een halve dag.   Ter compensatie zal een vervangende opdracht moeten worden gemaakt. 

Bij de workshop is een 100% aanwezigheid verplicht. 

 

Bij uitval van de cursus/workshop/groepsleertherapie door overmacht van de docent zal deze zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal zo spoedig mogelijk een alternatieve lesdatum worden gepland. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit zijn voor de docent/leertherapeut.

Indien het in verband met overheidsmaatregelen niet mogelijk is om de cursus op locatie te laten plaatsvinden, zal de cursus/leertherapie via beeldbellen worden gefaciliteerd en voortgezet.  De workshop en groepsleertherapie wordt  tot nader order uitgesteld.

Uitval van de docent door overmacht, alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum of het online aanbieden van de cursus/workshop/groepsleertherapie zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de deelnemer. Mocht de deelnemer op een vervangende datum niet aanwezig kunnen zijn, dan kan hij deze dag kosteloos inhalen bij een andere cursus.

 

Informatie

Deelnemers krijgen uiterlijk een maand voorafgaand aan de cursus/workshop/groepsleertherapie  informatie toegestuurd met een draaiboek van de te volgen cursus/workshop/groepsleertherapie. Hierin staat vermeld wat verwacht wordt van de deelnemer en het programma van de cursus/workshop/groepsleertherapie.

Na afronding van de cursus/workshop/groepsleertherapie  en op voorwaarde van actieve deelname en 90% aanwezigheid, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Voor vragen of overleg is de docent/leertherapeut  bereikbaar via het hieronder staande formulier of via  m.schreurspsychotherapie@gmail.com .

 

U kunt binnen een week antwoord verwachten.